vfat je sracka
 1. sudo mount /dev/sdb1 $HOME/HDD/ -o rw -t vfat
 2. sudo chown -R $USER ./HDD/
 3. chown: zm?n?ní vlastnictví souboru „./HDD/“: Operace není povolena
 4. cp .startup.wav HDD/ssssss.wav
 5. cp: nelze vytvo?it oby?ejný soubor „HDD/ssssss.wav“: Operace zamítnuta
 6.  
 7.  
 8.  
 9. sudo mount /dev/sdb1 $HOME/HDD/ -o rw,user,uid=1000 -t vfat
 10. cp .startup.wav HDD/ssssss.wav
 11. ls HDD/
 12. ssssss.wav
Parsed in 0.002 seconds